Glasbena šola Emil Adamič

Obvestilo o varovanju osebnih podatkov

Oglejte si obvestilo o varovanju osebnih podatkov glasbene šole Emil Adamič.

Obvestilo se nanaša na fizične osebe, ki kot učenci glasbene šole in njihovi starši, posredujejo glasbeni šoli kot obdelovalcu podatkov, svoje osebne podatke.

Obvestilo zajema naslednje aktivnosti:

  1. pošiljanje obvestil in novic po pošti ali na elektronske naslove fizičnih oseb, vezanih na aktivnosti in poslovanje glasbene šole, obvestila o komercialnih aktivnostih, načrtovanih prireditvah in dogodkih, vprašalnike o oceni kvalitete naši storitev, informacije staršem in učencem v zvezi z izvajanjem pouka in s poukom povezanih aktivnosti ter podobne vsebine,
  2. uporabo osebnih podatkov za izvajanje zaračunavanja plačila prispevkov za šolanje, njihove obdelave in postopkov izterjave zapadlih, neplačanih prispevkov.

Za potrebe zgoraj navedenih aktivnosti izvajamo zbiranje, hrambo, obdelavo in uporabo prejetih osebnih podatkov.

Posredovane osebne podatke bomo hranili in obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonom o glasbenih šolah, Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah ter internim aktom glasbene šole o varstvu osebnih podatkov.

Odgovorna oseba pri obdelovalcu podatkov in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Borut Dolinar, dosegljiv na elektronskem naslovu: info@gs-emiladamic.si.

Vaše osebne podatke bomo zbirali le v obsegu, ki je nujno potreben za opravljanje zgoraj navedenih aktivnosti. To je tudi nameravan, potreben in izključen namen, zaradi katerih zbiramo, hranimo, uporabljamo in obdelujemo vaše osebne podatke. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabljali za drug namen, brez vašega izrecnega in predhodnega soglasja.

Vaše osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo hranili tako, da bo onemogočen dostop do njih nepooblaščenim osebam in da ne bodo uporabljeni za noben namen, ki ni nujen in potreben za naše opravljanje aktivnosti. Vse osebne podatke, katere smo dolžni hraniti v skladu z veljavno zakonodajo, bomo hranili tako, kot to določajo zakoniti predpisi in skladno z internimi akti obdelovalca podatkov.

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, ki sodelujejo pri izvajanju naših aktivnosti in katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo. Omejitve ne veljajo v primeru, da bo podatke zahteval pristojni državni organ, ki ima z zakonom ali drugim aktom podeljeno pravico.

Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja, kar je pravna podlaga za ta namen, razen v delu, ko je za njihovo zbiranje pravna podlaga podana v katerem izmed zgoraj naštetih veljavnih zakonitih predpisov.

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali in jih zbiramo na podlagi vašega soglasja, bomo hranili do vašega preklica soglasja. Soglasje za hrambo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. S preklicem soglasja za hrambo osebnih podatkov, ki so skladno z internimi akti glasbene šole določeni kot potrebni, bo podan razlog za prenehanje šolanja učenca v glasbeni šoli. Preklic soglasja lahko podate tako, da nam na elektronski naslov info@gs-emiladamic.si posredujete vašo jasno izjavo, da preklicujete soglasje ali vsebinsko enako izjavo. Preklic soglasja nam lahko posredujete tudi pisno, na naslov: Glasbena šola Emil Adamič, Gabrje 50, 1356 Dobrova.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, imate pravico do vpogleda v svoje osebne podatke, pravico do popravka osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa osebnih podatkov ter pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate, na enak način, kot lahko uveljavljate preklic soglasja.

Obdelovalec podatkov bo zagotavljal revizijsko sled operacij z vašimi osebnimi podatki, ki bo zajemal kronološko evidenco vseh vpogledov v vaše osebne podatke (datum in ura vpogleda, kdo je vpogledal, namen vpogleda), vse nadaljnje uporabe vaših osebnih podatkov (datum in ura uporabe, kdo ga je uporabil, namen uporabe, komu je bil posredovan), vse spremembe vaših osebnih podatkov (datum in ura spremembe, kdo ga je spremenil, namen spremembe, kdo je bil o spremembi obveščen) in vse izbrise vaših osebnih podatkov (datum in ura izbrisa, kdo ga je izbrisal, namen izbrisa, pravna podlaga za izbris, pravna podlaga za morebitno nadaljnjo hrambo, kdo je bil o izbrisu obveščen).

Prenosljivost vaših osebnih podatkov bo obdelovalec podatkov omogočil skladno s predpisi, na vašo zahtevo, ki jo lahko podate kadarkoli, po postopku, ki velja za preklic soglasja.

V primeru, da menite, da so bile ali bi lahko bile kršene vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, v najširšem smislu, imate pravico vložiti ugovor pri glasbeni šoli, na enak način, kot je predviden za preklic soglasja. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu ali uporabiti druga pravna sredstva, skladno z zakonom.

Gabrje, dne 3. 5. 2021.

Borut Dolinar
direktor

Naročite se na obvestila in zanimivosti naše glasbene šole.