Glasbena šola Emil Adamič

Splošni pogoji poslovanja

Oglejte si splošne pogoje poslovanja glasbene šole Emil Adamič.

Vpis v glasbeno šolo (v nadaljevanju: GŠ) je mogoč ob izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev, ki jih zahteva GŠ. Vpisni postopek zajema sprejemne preizkuse v mesecu maju, juniju in konec avgusta, za novo šolsko leto, kjer je običajni vpis za eno šolsko leto z dnem prvi september do trideseti junij naslednje leto. Izjemoma je mogoč vpis tudi med šolskim letom, če tako odloči pristojni organ GŠ.

Ob prvem vpisu je potrebno (starši oziroma zakoniti skrbniki nepolnoletnih učencev ali polnoletni učenci) izpolniti Vpisni list, Izjavo staršev ter Izjavo o seznanitvi z obvestilom o varovanju osebnih podatkov. V naknadnih vpisih lahko prej našteti obrazci ne zajemajo informacij, ki jih je GŠ prejela že ob prvem vpisu in se niso spremenili. Vsebino prej navedenih obrazcev določa pristojni organ GŠ. Vpis je veljaven le ob izvršenem plačilu vpisnine v roku 8 dni po prejemu računa za plačilo vpisnine, ki ga izda GŠ. Višina vpisnine za posamezno šolsko leto, ne glede na to, kdaj se učenec vpisuje, je določena v vsakokratnem veljavnem ceniku GŠ (v nadaljevanju: cenik). Cenik je objavljen na spletni strani GŠ http://gs-emiladamic.si/ (v nadaljevanju: spletna stran GŠ). GŠ v arhivu hrani vse pretekle, ne več veljavne cenike.

Po prejemu (informativnega) vpisa v GŠ, ki ga zainteresirani kandidati za sprejem v GŠ lahko oddajo izključno z izpolnitvijo prijavnice na spletni strani GŠ, bo GŠ preverila proste kapacitete. V primeru potrditve, da je kandidatu rezerviran vpis v GŠ in kandidat uspešno opravi preizkus glasbenih sposobnosti, mu bo GŠ omogočila vpis ter mu posredovala račun za plačilo vpisnine, vpis pa je veljaven po plačilu vpisnine. GŠ ima pravico, da ne odobri informativnega vpisa ali vpisa v GŠ, kar velja za katerikoli – prvi ali nadaljevalni vpis za šolsko leto. Odločitev GŠ je dokončna, GŠ svoje odločitve ni dolžna obrazložiti in ima polno pravico odločiti z diskrecijo.

Vpis v GŠ je mogoč za program glasba (klasični program), program standard ali nadstandard program (prosti program). Če učenec, po oceni učitelja, ki učenca poučuje, ne pridobiva ustreznih znanj in sposobnosti tako, da bi lahko v predvidenem času šolanja uspešno dosegel standard znanja, ki je potreben za uspešno napredovanje v programu glasba, ima GŠ pravico, da učenca prerazporedi na nadstandard (prosti) program.

Ocenjevanje v GŠ poteka v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah (dostopen na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5180).

GŠ izdaja naslednje javne listine: spričevalo, spričevalo o končani nižji oziroma višji stopnji glasbene šole ter spričevalo o končanem programu (predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica). Nadstandardni (prosti) program ne zagotavlja opravljanja izpita oziroma uradnega ocenjevanja ter izdaje javno veljavnega spričevala.

Prispevek za šolanje (v nadaljevanju: prispevek) se plačuje v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom. Cenik, ki velja na dan plačila vpisnine, velja za učenca do konca šolskega leta, za katerega je vpisnina plačana. Prispevek v ceniku je določen v skupnem znesku letnega prispevka in razdeljen sorazmerno na 10 enakih mesečnih obrokov. Letni prispevek je določen za izvedbo celotnega letnega programa poučevanja GŠ, skladno s programom GŠ. Mesečni obrok ne predstavlja sorazmerne vrednosti v mesecu opravljenih ur poučevanja, temveč je linearno določen kot 1/10 letnega prispevka, ki se plačuje vsak mesec v enakem znesku. Prispevek se plačuje mesečno, za pretekli mesec, od vključno meseca oktobra (za mesec september) do meseca julija (za mesec junij). Za nepolnoletne učence je zavezanec za plačilo prispevka eden od staršev ali zakonitih skrbnikov učenca (v nadaljevanju: zavezanec za plačilo), ki je tudi prejemnik računa za prispevek.

Popusti pri obračunu prispevka se obračunajo glede na program in število otrok iz ene družine, ki hkrati obiskujejo pouk v GŠ, po kriterijih, ki jih določi GŠ.

Prispevek pokriva stroške delovanja GŠ in stroške neposrednega poučevanja. V primeru, ko GŠ za izvajanje pouka plačuje najemnino ali uporabnino za prostore, kjer izvajanje pouka poteka, se prispevek iz cenika poveča za sorazmerni strošek najemnine oziroma uporabnine, ki pripada na učenca, ki v teh prostorih obiskuje pouk. V primeru, da GŠ da na uporabo učencu inštrument ali karkoli drugega, ki je v lasti GŠ, se prispevek poveča za znesek uporabnine, ki ga za vsak začeti mesec uporabe, GŠ zaračunava uporabniku, po ceniku GŠ.

GŠ izda račun za prispevek v začetku meseca, za pretekli mesec. Račun se pošilja zavezancu za plačilo računa, na njegov elektronski naslov, ki ga je navedel ob vpisu v GŠ, izjemoma pa lahko tudi z navadno pošto. Rok za plačilo računa je 8 dni od prejema računa. Zavezanec za plačilo je dolžan prispevek poravnati v valutnem roku.

Zavezanec za plačilo se lahko odloči tudi za plačilo v enkratnem znesku letnega prispevka, najkasneje do zapadlosti prvega računa za prispevek prvega meseca, v skladu s cenikom. V tem primeru pripada popust po ceniku GŠ.

Plačilo prispevka je mogoče tudi z mesečnim trajnikom na transakcijski račun zavezanca za plačilo, kar uredi GŠ na podlagi pisnega pooblastila za odprtje trajnika pri organizaciji za plačilni promet, ki vodi transakcijski račun zavezanca za plačilo. Trajnik zapade v plačilo na dan, naveden na vsakokratnem računu, ne glede na zapadlost izdanega računa. Zavezanec za plačilo mora zagotoviti kritje za izvršitev trajnika najkasneje en delovni dan pred dnem izvršitve trajnika. V primeru, da trajnik ne bo izvršen iz kakršnegakoli računa, je zavezanec za plačilo dolžan sam plačati prispevek v višini neizvršenega trajnika, v roku največ 5 delovnih dni od dneva, ko bi moral biti trajnik izvršen.

V primeru, da prispevek ni plačan dva zaporedna meseca (do dneva zapadlosti drugega zaporednega neplačanega računa), ima GŠ pravico, da učencu odkloni nadaljnje obiskovanje pouka, dokler vse zapadle obveznosti niso v celoti poravnane. GŠ ni dolžna o temu predhodno opozarjati ali opominjati učenca in/ali zavezanca za plačilo.

V primeru neplačila šolnine, lahko GŠ pošlje zavezancu za plačilo opomin. Opomin GŠ lahko zaračuna skladno s cenikom. Tretji opomin za isti dolg pomeni hkrati zadnji opomin pred vložitvijo predloga za izvršbo na pristojno sodišče. Predlog za izvršbo bo GŠ vložila za celoten zapadel in neplačan dolg, ne glede na to, koliko opominov je pred tem poslala zavezancu za plačilo in ne glede na to, za katere dolgove. Strošek predloga za izvršbo znaša 40,00 eur in se zaračuna pred vložitvijo predloga za izvršbo, z rokom plačila naslednji dan po izdaji računa zanj. Opominjanje s strani GŠ je dovoljeno, ni pa obvezno.

V izjemnih primerih oziroma okoliščinah, lahko zavezanec za plačilo na GŠ naslovi prošnjo za znižanje in/ali odlog prispevka (v nadaljevanju: prošnja) in utemelji, zakaj meni, da so podane okoliščine za to ter priloži dokazila, s katerimi okoliščine dokazuje. GŠ vsako prošnjo obravnava individualno. O prošnji odloči pristojni organ GŠ. GŠ svoje odločitve ni dolžna obrazložiti. GŠ si pridržuje pravico, da odloči o prošnji z diskrecijo. Odločitev GŠ je dokončna.

Pouk skupinskih predmetov (nauk o glasbi, solfeggio, glasbena pripravnica) poteka po urniku, ki ga ob začetku šolskega leta določi GŠ. Pouk inštrumenta oziroma petja poteka po individualnem dogovoru med učencem in učiteljem. Pouk v GŠ poteka skladno s šolskim koledarjem, ki ga izda Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, upoštevajoč praznike, počitnice in drugo.

Vsak izostanek od individualnega pouka mora biti sporočen učitelju oziroma GŠ vsaj tri dni vnaprej. Če izostanek od pouka ni pravočasno sporočen, se le-ta ne nadomešča. Izjemo predstavljajo bolezen (daljša odsotnost) in smrt v družini (krajša odsotnost). Ne glede na prej navedeno, mora biti odsotnost javljena vnaprej najmanj en dan, razen če to iz objektivnih okoliščin ni bilo mogoče. V tem primeru nastopi dolžnost obvestitve GŠ takoj, ko je to mogoče. V primeru obveščanja o odsotnosti na dan pouka ali kasneje, je potrebno GŠ predložiti zdravniško dokazilo ali druga ustrezna dokazila, iz katerih izhaja, da so bile objektive okoliščine, ki so onemogočale pravočasno obveščanje . V primeru nadomeščanja, učitelj zagotovi en možen termin, izjemoma lahko dva možna termina, v katerih se lahko opravi nadomeščanje. Če v tako zagotovljenih terminih učenec nadomeščanja ne izkoristi, se šteje, da je pravica do nadomeščanja izčrpana in ne obstoji več. Nepravočasno javljene odsotnosti od pouka, ki nimajo zgoraj navedenih utemeljenih razlogov, se ne nadomešča. Prispevek na letnem in na mesečnem nivoju se v primeru izostankov pri pouku ne zniža, razen v primeru, ko to individualno odobri pristojni organ GŠ, na podlagi prošnje.

Nadomeščanje v primeru odsotnosti učitelja je zagotovljeno in se dogovori individualno z vsakim učencem posebej, za skupinski pouk pa GŠ zagotovi dodatni termin. Namesto nadomestnega termina lahko šola zagotovi tudi ustreznega nadomestnega učitelja. Prispevek na letnem nivoju in prispevek na mesečnem nivoju se v primeru odsotnosti učitelja ne zniža, temveč se izpadle ure nadomestijo. Če v tako zagotovljenih terminih učenec nadomeščanja ne izkoristi, se šteje, da je pravica do nadomeščanja izčrpana in ne obstoji več.

V primeru, da nadomeščanje ni mogoče, se poračun za morebitne neopravljene ure iz razlogov na strani GŠ obračuna ob zaključku koledarskega leta, na računu za prispevek za mesec december (za mesece od septembra do decembra) in ob zaključku šolskega leta, na računu za prispevek za mesec julij (za mesece od januarja do junija).

Ob vpisu se učenec zaveže, da bo pouk obiskoval najmanj do polletja, to je do vključno meseca januarja v šolskem letu (v nadaljevanju: obvezno obdobje). V tem primeru mora učenec podati pisno zahtevo za izpis najkasneje do 24. decembra, njegov vpis pa se prekine s koncem meseca januarja, brez dodatnih stroškov zanj. Kasnejši predčasni izpis iz GŠ, pred koncem šolskega leta, ni več mogoč. Ne glede na vse prej navedeno, je izpis iz GŠ med šolskim letom izjemoma mogoč v primeru izrednih okoliščin (bolezen, karantena, selitev v tujino, druga višja sila ipd.), v kolikor so GŠ posredovana ustrezna dokazila. O prošnji odloča pristojni organ GŠ. GŠ vsako prošnjo obravnava individualno. O prošnji odloči pristojni organ GŠ. GŠ svoje odločitve ni dolžna obrazložiti. GŠ si pridržuje pravico, da odloči o prošnji z diskrecijo. Odločitev GŠ je dokončna.

GŠ bo učencem, ki bodo uspešno opravili letni izpit, ob zaključenem letniku izdala listino, s katero bo potrdila, da je učenec osvojil predpisana znanja v šolskem letu. V primeru, da učitelj, ki poučuje učenca, meni, da učenec v šolskem letu pred letnim izpitom ni predelal dovolj učne snovi in ne dosega minimalnih standardov, določenih z učnim načrtom za posamezni razred, GŠ učencu ne dovoli prijave na izpit. Učenec lahko v dogovoru z GŠ ponavlja razred. Zoper odločitev učitelja je dovoljena pritožba na ravnatelja (strokovnega vodjo) GŠ. Odločitev ravnatelja GŠ je dokončna.

Javno veljavni izpit se opravlja na GŠ v oddelkih, ki so vpisani v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ob vpisu v GŠ, vpisani dovoljuje, da mu GŠ občasno, preko portala eglasbenasola.si, na njegov elektronski naslov, ki ga je navedel ob vpisu ali z navadno pošto, posreduje različne informacije, obvestila ter vabila na prireditve, ki jih organizira GŠ. V kolikor prejemnik obvestil le-teh ne želi več prejemati, se lahko odjavi s posredovanjem elektronskega sporočila na elektronski naslov GŠ ter v zadevo vpiše besedo ODJAVA.

Z vpisom v GŠ, vpisani GŠ dovoljuje, da lahko v sklopu izvajanja pouka in na ostalih dogodkih, ki so organizirani (ali v soorganizaciji), slikovno in zvočno snema vpisanega kot udeleženca ter pridobljeno gradivo uporablja za delovanje GŠ (promocijsko, spletno, arhivsko).

Ob vpisu v GŠ se vpisani zavezuje, da bo upošteval šolski red, ki se izvaja na lokaciji izvajanja pouka. Vsak učenec mora uporabljati copate, ki jih sam prinese s seboj, skladno s hišnim redom, ki velja na lokaciji izvajanja pouka. GŠ ima pravico in dolžnost, da v primeru grobih kršitev hišnega reda, kakršnegakoli morebitnega nasilja (fizičnega, verbalnega, drugega), kršitelju takoj prepove prisotnost na lokaciji izvajanja pouka. Prepoved lahko izreče ustno učitelj, ki učenca takrat uči ali direktor GŠ. Ustno izročeno prepoved v roku 3 dni GŠ tudi v pisni obliki po pošti priporočeno posreduje kršitelju.

V primeru, da po oceni GŠ nastanejo razmere, ko zaradi ravnanj učenca in/ali starša oziroma zakonitega skrbnika oziroma tretjih oseb zanje (v nadaljevanju: očitana ravnanja), ni mogoče zagotoviti normalnih pogojev za poučevanje učenca, lahko GŠ sprejme sklep o izključitvi učenca iz GŠ. Sklep sprejme pristojni organ GŠ. Od vročitve sklepa o izključitvi dalje, učenec ne sme več obiskovati pouka v GŠ. V primeru, da so očitana ravnanja po oceni GŠ storjena namerno ali iz hude malomarnosti ali iz koristoljubja, z izključitvijo ne prenehajo obveznosti zavezanca za plačilo prispevka v šolskem letu.

Vpisani učenci in njihovi starši ali zakoniti skrbniki, se zavezujejo, da ne bodo ravnali proti ugledu in poslovanju GŠ, ki bi lahko ali bi dejansko povzročilo nastanek kakršnekoli materialne ali nematerialne škode GŠ.

Ob vpisu v GŠ je na vpisnih obrazcih izrecno navedeno, da se je vpisani in zavezanec za plačilo prispevka, če je to druga oseba, predhodno seznanil z določbami teh splošnih pogojev poslovanja GŠ, ki so objavljeni na spletni strani GŠ. Vsakokratne spremembe splošnih pogojev poslovanja GŠ se objavijo na isti spletni strani, najmanj 30 dni pred njihovo uveljavitvijo. O spremembah splošnih pogojev poslovanja, ki so javno objavljene in dostopne, GŠ vpisanih in zainteresiranih ne bo posej obveščala. V delu, ki ureja finančne obveznosti do GŠ, za vpisane veljajo splošni pogoji, veljavni na dan plačila vpisnine, celo šolsko leto, za katero so plačali vpisnino. Druge spremembe pa veljajo za vse, od njihove uveljavitve dalje. V primeru, da vpisani meni, da spremenjeni splošni pogoji poslovanja GŠ enostransko in neupravičeno zmanjšujejo njegove pravice in pričakovanja, kot jih je imel ob vpisu v GŠ, lahko zaradi tega na GŠ naslovi prošnjo za predčasen izpis, z utemeljitvijo, zakaj tako meni in priloži ustrezna dokazila. O prošnji odloča pristojni organ GŠ. GŠ vsako prošnjo obravnava individualno. O prošnji odloči pristojni organ GŠ. GŠ je to svojo odločitev dolžna obrazložiti. Odločitev GŠ je dokončna.

V primeru, da bi v državi prišlo do uveljavitve stanja, ko bi bilo prepovedano normalno, neposredno opravljanja dejavnosti poučevanja GŠ v učilnici (v nadaljevanju: običajno poučevanje), bo GŠ organizirala poučevanje na daljavo, z uporabo računalnika in interneta. Poučevanje na daljavo se šteje enakovredno običajnemu poučevanju v GŠ. V času poučevanja na daljavo se dodatek prispevku za sorazmerni del najemnine oziroma uporabnine prostora ne zaračunava.

Uradna komunikacija med vpisanimi učenci oziroma njihovimi starši ali zakonitimi zastopniki in GŠ lahko poteka:

  • preko elektronskega naslova GŠ in elektronskega naslova, ki ga vpisani posreduje ob vpisu ali naknadno, če se le-ta spremeni,

ali

  • preko navadne oziroma priporočene pošte.

Način uradne komunikacije na oba zgoraj navedena načina je enakovreden.

Šteje se, da je prejemnik elektronskega sporočila na elektronski naslov, ki je evidentiran za uradno komunikacijo, sporočilo pošiljatelja prejel najkasneje tretji delovni dan po tem, ko ga je odpošiljatelj odposlal, pa ni prejel povratnega sporočila o nedostavljivosti elektronskega sporočila. V kolikor pošiljatelj zahteva potrditev prejema elektronskega sporočila, se prejemnik zavezuje, da bo prejem potrdil takoj, ko sporočilo odpre.

Šteje se, da je prejemnik navadne ali priporočene pošte na naslov, ki je evidentiran za uradno komunikacijo, poštno pošiljko pošiljatelja prejel najkasneje tretji delovni dan po tem, ko mu ga je Pošta Slovenije prvič poskušala vročiti, pa pošiljke ni prevzel.

V primeru, da prejemnik ne more v zgoraj napisanih rokih prevzeto sporočila oziroma pošte iz objektivnih razlogov, na katere nima vpliva, se zgoraj napisani roki podaljšajo za čas, ko objektivni razlog traja. Dokazno breme objektivnega razloga in obdobja njegovega trajanja je na prejemniku sporočila oziroma pošte.

Določbe teh splošnih pogojev poslovanja se smiselno uporabljajo tudi za uradno komunikacijo med GŠ in drugimi osebami, ki so v poslovnem razmerju z GŠ, kot na primer a ne izključno: zaposleni, zunanji izvajalci in drugi.

GŠ ima sprejete zakonsko obvezne in neobvezne interne akte. Vsa določila vsakokrat veljavnih internih aktov, se štejejo kot sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja in so kandidatom za vpis v GŠ, vpisanim v GŠ in njihovim staršem ali zakonitim zastopnikom in drugim upravičenim osebam na razpolago kadarkoli v okviru uradnih ur uprave GŠ, to je ob ponedeljkih in sredah, med 13. in 16. uro, razen praznikov in drugih dela prostih dni, po obvezni predhodni elektronski ali pisni najavi in prejemu termina za ogled. Šteje se, da je vsak, ki poslovno ali drugače sodeluje z GŠ, pozvan k seznanitvi z internimi akti GŠ in temi splošnimi pogoji poslovanja; če tega ne stori, se šteje, da je z njimi seznanjen in z njihovo vsebino soglaša oziroma ji ne nasprotuje in iz naslova dejanske neseznanitve oziroma nevpogleda, ne more zoper GŠ uveljaviti nobenega zahtevka, očitka ali drugega.

Varstvo osebnih podatkov v GŠ urejajo veljavni predpisi in interni akti GŠ.

Splošni pogoji poslovanja stopijo v veljavo z dnem 01.06.2021. Objavljeni bodo od dne 05.05.2021 dalje na spletni strani GŠ. Morebitna vprašanja ali pripombe lahko posredujete preko zgoraj navedenih načinov uradne komunikacije z GŠ.

Gabrje, dne 3. 5. 2021.

Borut Dolinar
direktor

Naročite se na obvestila in zanimivosti naše glasbene šole.